Undervisningsprofil


AT LÆRE MED SAMTIDEN

Nikolaj Kunsthal tilbyder skoleelever samt unge og voksne under uddannelse at lære med og gennem samtidskunsten. Vi viser årligt fem - seks udstillinger, der giver stemme til aktuelle spørgsmål om fx sociale, etiske, teknologiske og æstetiske forhold og lægger op til væsentlige oplevelser, forundring, debat og fordybelse. Samtidens kunstnere benytter ofte erfaringer og metoder, som peger på vores fælles visuelle verden. Både tematisk og teknologisk afspejler samtidskunsten den tid, som børn og unge vokser op i, og kommunikerer således på tværs af sprog, kulturer, generationer, fag og vidensområder. Via sanselige, taktile og emotionelle udtryk stiller samtidskunsten ofte spørgsmål til eksistentielle forhold som rører alle mennesker uanset, hvor de er født, og hvad deres baggrund er. Individ og fællesskab, køn, familie, arbejde, sprog, skønhed, etik, seksualitet, tro, politik, globalisering, historie, natur og klima er emner, som ofte diskuteres i samtidskunsten, og som i en både personlig og kulturel kontekst er med til at forme børn og unges identitet.

Nikolaj Kunsthals skoletjeneste tilrettelægger differentierede undervisningsforløb til alle udstillinger i skoleåret. Vores undervisning bygger bro mellem samtidskunsten og alle de kulturbærende fag i skolen, men henvender sig især til fagene billedkunst, dansk, samfundsfag og historie.

Vi imødekommer faglige læringsmål i folkeskolen og gymnasiet

Folkeskolen
Alle vores undervisningsforløb tilgodeser folkeskolereformens kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål for folkeskolen i faget billedkunst og desuden væsentlige mål for fagene dansk, historie, samfundsfag og sommetider desuden matematik og biologi, kristendom og engelsk. Hver ny udstilling vil præsentere et kunstnerisk emne som kan relateres til flere faglige områder og mål.

Gymnasiet
Faget billedkunst og dansk på gymnasiet udgør væsentlige faglige indgange til alle vores udstillinger og undervisning. AT og dansk/historie-opgaven kan desuden danne spændende rammer om tværfaglige besøg i kunsthallen og brug af vores undervisningstilbud.

Læringskurser
I relation til åbningen af alle større udstillinger udbyder vi korte læringskurser, der introducerer kunsten og giver lejlighed til diskussioner af læringsformer og læringsmål med undervisningsforløb i kunsthallen.

Undervisningsmateriale
Til de største udstillinger producerer vi trykt undervisningsmateriale som uddeles gratis eller tilsendes i forbindelse med booking af undervisningsforløb.

Længerevarende samarbejdsprojekter med skoler og kunstnere
Desuden indgår vi løbende i længerevarende pædagogiske og kunstfaglige samarbejdsprojekter og partnerskaber med skoler og professionelle kunstnere, som lægger vægt på flerfaglige, kreative og demokratiske læreprocesser for elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser.

Skoletjenesten
Nikolaj Kunsthal har siden januar 2005 haft et fast samarbejde med Skoletjenesten.

Læringssyn
Undervisningsforløb i Nikolaj Kunsthal bygger på de særlige faglige og sociale kræfter og den viden og erfaring, der er til stede forankret i deltagerne, det vil sige i de elever og studerende såvel som lærere og vores egne undervisere, der bidrager til undervisningen. Gennem diskussioner og oplæg, sproglige og visuelle øvelser og praktiske og kreative opgaver og aktiviteter med direkte udgangspunkt i kunsten stiller vi sammen skarpt på, hvad der betyder noget, hvorfor og for hvem. Målet er at tilbyde et demokratisk og eksperimenterende læringsrum med mulighed for både faglig fordybelse og personlig og kollektiv udvikling som kan styrke skolens og kunsthallens gensidige evne til at reflektere kritisk over samtidens kultur og formidle nye indsigter i et lærende fællesskab. Værdierne flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksion søges så vidt muligt integreret i alle vores undervisningsdesigns som grundlaget for at skabe socialt og kulturelt inkluderende læringsmiljøer, der fremmer et aktivt medborgerskab.

Undervisningsformer
Vores undervisningsforløb er altid aldersdifferentierede med en varighed på mellem 1 og 3 timer. Undervisningsformerne omfatter:

- Miniforedrag, hvor underviseren fortæller om noget, som kan være relevant for at uddybe og nuancere udstilling og værker
- Dialog på klassebasis og gruppediskussioner, hvor forskellige oplevelser, indtryk og forståelser af kunsten vendes og prøves
- Proces-skrivning, som skaber og styrker elevernes sprog om oplevelser og erfaringer af kunsten
- Skitsetegning, som en kognitiv forlængelse af det sete og som afsæt for dialog om kunsten
- Performative øvelser, der mimer og bearbejder elementer i udstillingerne, og aktuelle kunstneriske praksisser som afsæt for dialog om udstilling og værker
- Workshops, hvor eleverne får førstehåndserfaringer med en konkret kunstnerisk praksis eller metode afprøvet på et materiale og tema, som de bearbejder og præsenterer for klassen.

Målgrupper
Undervisningen er tilrettelagt for alle under uddannelse, men især:

- Elever i grundskolen (herunder fritidshjem, SFO'er og klubber)
- Elever fra gymnasiet/HF, VUC
- Elever fra tekniske skoler, produktionsskoler og alle andre ungdomsuddannelser
- Seminariestuderende, både som deltagere i undervisningen og for at få et kik ind i det undervisningsrum som på et tidspunkt bliver deres eget